výňatek z Principů

SPOLEČENSTVÍ – PUCHÁCHEJ Z.S.

Společenství (= členové spolku) tvoří všichni obyvatelé Sklenářky, kteří zahájili nebo prošli tříměsíční zkušební dobou, jednají v souladu s Vizí Sklenářky, provozem Centra meditace a přírodního učení a Principy společenství, a plní své závazky ve vztahu ke Společenství (finanční příspěvek, zodpovědnost a péče o obývaný prostor, zodpovědnost za převzatou práci, rozvoj komunitních dovedností a Společenství). Mají právo užívat níže uvedených výhod a služeb poskytovaných Společenstvím. V rámci povinných hodin přijímají práci podle provozních potřeb celku. Obývají prostory dle aktuálních možností a potřeb Společenství. Vnitřní kruh, který je zároveň nejvyšším orgánem spolku, tvoří ti obyvatelé Sklenářky, kteří přijali odpovědnost za provoz Sklenářky, žijí na Sklenářce minimálně 12 měsíců, mají záměr žít zde dlouhodobě (v řádu let), aktivně se podílejí na rozvoji a chodu Centra meditace a přírodního učení, jednají v souladu s Vizí Sklenářky, provozem Centra meditace a přírodního učení a Principy společenství, a plní své závazky ve vztahu ke Společenství (finanční příspěvek, zodpovědnost a péče o obývaný prostor, zodpovědnost za svěřený provozní celek, rozvoj komunitních dovedností a Společenství).

přijetí nových členů

Vítáme samostatné lidi, kteří jdou cestou duchovního a osobního rozvoje, se zájmem o dlouhodobé bydlení a aktivní podporu provozu Sklenářky i rozvoj Společenství v souladu s Vizí a Principy. Postup přijetí: Na základě doporučení stálého obyvatele Sklenářky nebo na základě vlastní žádosti se na Kruhu dohodne termín zkušebního pobytu nového žadatele. Zájemce o bydlení na Sklenářce projde těmito fázemi přijímacího procesu:

1. zájemce:

 • účast na akci pořádané Sklenářkou nebo krátkodobý pobyt v délce 2–7 dní
 • vyplnění dotazníku a zaslání dopisu se záměrem
 • osobní představení svého záměru/vize na Kruhu
 • seznámení s prostorem a obyvateli

Finance: pobyt ve výši běžných cen pro hosty ve Vile. Pokud vše proběhne bez projevů nesouladu s ostatními obyvateli a prostředím, následuje:

2. zkušební doba

trvá 3 měsíce, během kterých se zájemce zavazuje k respektování těchto Principů a má k dispozici svého průvodce z Vnitřního kruhu pro objasnění principů, poskytování podpory a informací. Po uplynutí zkušební doby se všichni obyvatelé mohou k jeho pobytu vyjádřit, na jeho přijetí se musí jednomyslně shodnout členové Vnitřního kruhu. Zájemce se přijetím a podpisem Principů stává dlouhodobým obyvatelem. Finance: minimální spodní hodinová sazba, zvýšený nájem.

3. dlouhodobý obyvatel Sklenářky / dlouhodobý člen spolku

Může převzít zodpovědnost za svěřené provozní celky. Finance: minimální střední hodinová sazba, zvýšený nájem.

4. stálý obyvatel / stálý člen spolku

Na vlastní žádost se může dlouhodobý obyvatel nejdříve po 12 měsících stát stálým obyvatelem, po jednomyslném schválení Vnitřním kruhem. Stálý obyvatel má zájem o dlouhodobý pobyt na Sklenářce, aktivně se účastní provozu Sklenářky a rozvoje Společenství, přijal zodpovědnost za nějaký provozní celek, ale nenese zodpovědnost za celkový provoz. Finance: minimální střední hodinová sazba, snížený nájem.

5. člen Vnitřního kruhu

Na vlastní žádost nebo na základě pozvání Vnitřního kruhu může stálý obyvatel po jednomyslném schválení Vnitřním kruhem vstoupit do Vnitřního kruhu. Člen Vnitřního kruhu spolunese zodpovědnost za finanční závazky a správu areálu a podílí se na rozhodování. Má přehled o všech rovinách Sklenářky, je nositelem Vize a je schopen ji odprezentovat. Finance: minimální horní hodinová sazba, snížený nájem.

benefity pro členy Společenství

 • život v přírodě, v čistém prostředí
 • možnost práce a výdělku v místě domova
 • možnost účasti na všech aktivitách Společenství/Centra meditace za podmínek uvedených pořadatelem
 • možnost využít prostory Sklenářky pro své soukromé aktivity, kurzy, řemeslnou činnost, prodej produktů za výhodných a předem dohodnutých podmínek
 • komunitní bio zahrada, sdílené nákupy a vaření, sleva v obchůdku na vybrané zboží
 • sdílený komunitní prostor a vybavení (kuchyně, lednice, mrazák, pračka, vysavač, kancelář s připojením k internetu, dětský koutek a hřiště)
 • vzájemná výpomoc mezi členy, služby výměnou, společné hlídání dětí, vzdělávání
 • rozvíjení komunitních dovedností různými formami, náklady a příspěvek pro členy na tato setkání mohou být hrazeny z Komunitního fondu

setkávání a způsob rozhodování

„Kruh“ všech obyvatel se setkává 1× týdně a je určen k řešení běžných provozních témat. „Vnitřní kruh“ se setkává 2–4× měsíčně a řeší především otázky finanční, dlouhodobý rozvoj Sklenářky a Společenství. Kruhy se řídí principy Poradního kruhu a provázejí je členové Vnitřního kruhu. Průvodce kruhem z něj pořizuje zápis, který posílá e-mailem ostatním členům Společenství nejpozději do tří dnů po skončení setkání. Pokud chce někdo reagovat na skutečnosti obsažené v zápisu z kruhu, má na to čas nejpozději 24h před začátkem příštího kruhu.

Účast na kruzích je nedílnou součástí života společenství. V případě, že se člen nemůže kruhu účastnit, avizuje svou neúčast písemně alespoň 24h předem a poskytne vyjádření k avizovaným tematům. Děti jsou součástí kruhu, pokud neruší jeho průběh.

Mimořádný poradní kruh může kdykoli svolat každý člen Společenství, který cítí potřebu vzhledem k aktuální situaci. Na pracovní rovině existuje struktura dle míry přijatých závazků a zodpovědnosti, na sociální úrovni jsou si členové Společenství rovni.

Rozhodovací pravomoc mají členové Vnitřního kruhu, hlasují jednomyslně nebo „konsenzus-1“. Vnitřní kruh navrhuje a schvaluje Principy společenství. Všichni obyvatelé a zájemci ve zkušební době mohou předkládat Vnitřnímu kruhu své návrhy, podněty a vyjádřit své potřeby, písemně nebo na setkání Kruhu. Obyvatelé i hosté mají povinnost respektovat usnesení Vnitřního kruhu a tyto Principy jako závazné. Rozhodnutí Vnitřního kruhu zapisují do on-line sdíleného dokumentu Špalíček rozhodnutí. Nového člena Společenství (zahájení zkušební doby, vstup mezi dlouhodobé a stálé obyvatele, přijetí do Vnitřního kruhu) schvalují členové Vnitřního kruhu jednomyslně, s přihlédnutím k vyjádření všech obyvatel.

společné akce

Součástí členství ve Společenství je aktivní podpora udržování a tvorby společenství, především rozvíjením komunitních dovedností a účastí na společných setkáních:

 • 1× měsíčně Poradní kruh facilitovaný členem Vnitřního kruhu, s podporou dalšího člena Společenství (zpravidla první úterý v měsíci)
 • 1× ročně 2–3denní seminář Vytváření společenství podle Scotta Pecka (většinou v zimě)
 • 1× ročně očistná potní chýše pro podporu Společenství a Sklenářky
 • 1× ročně celodenní komunitní setkání (Poradní kruh nebo Dragon Dreaming)

Všichni členové Společenství mají povinnost seznámit se s principy Poradního kruhu.

návštěvy

Je v zájmu všech obyvatel Sklenářky, aby bylo respektováno a vzájemně ctěno soukromí, tedy i soukromí sdílených prostor. Členové Společenství odpovídají za své soukromé návštěvy a pozvané hosty v plném rozsahu, tedy i za případné škody, které jednání návštěvy způsobilo. Osobní návštěva člena Společenství nevyužívá prostory Centra meditace a přírodního učení (s výjimkou jídla nebo programu).

řešení konfliktů a porušování pravidel

Vnímá-li některý z obyvatel, že někdo porušil či porušuje Principy Společenství, nebo se cítí být někým poškozen (morálně, hmotně), osobně to s ním probere. Nedojde-li k nápravě/náhradě škody nebo odpuštění poškozeného viníkovi/škůdci: Poškozený svolá Mimořádný poradní kruh, na kterém se posoudí, zdali skutečně došlo k porušení pravidel a jak závažnému, či ke škodě, a projedná se vhodná náprava nebo náhrada škody (morální, hmotná). Na konci této lhůty se sejde další Mimořádný poradní kruh, na němž se posoudí výsledek nápravy/náhrady. Nedojde-li v domluvené lhůtě k nápravě/náhradě, členové Mimořádného poradního kruhu se shodnou na dalším postupu, který může zahrnovat i to, že je viník/škůdce zbaven statutu člena Společenství. V kritické situaci má Vnitřní kruh právo vyloučit viníka/škůdce z prostorů Sklenářky do předem stanoveného termínu. Neodstěhuje-li se dotyčný ve stanovené lhůtě, má Vnitřní kruh právo ho vystěhovat. Pokud se viník/škůdce nechce účastnit kruhů, kde je řešen jeho „prohřešek“, má kruh právo rozhodnout i bez jeho účasti.

odchod ze Sklenářky

O odchodu ze Sklenářky informuje dotyčný obyvatel Vnitřní kruh. Výpovědní doba trvá 3 měsíce a začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po podání výpovědi. Do uplynutí výpovědní doby platí obyvatel plné příspěvky a účastní se kruhů, pokud k tomu vyzvou ostatní obyvatelé. V případě odchodu ze Sklenářky zanechává nájemník obývaný prostor uklizený, čistý a nově vymalovaný, v takovém stavu, v jakém ho převzal, ideálně v lepším. Ke dni odchodu je třeba z prostoru Sklenářky odstěhovat všechny osobní věci. S věcmi, které na Sklenářce zůstanou, naloží Společenství dle uvážení; případné náklady s tím spojené hradí ten, kdo je na Sklenářce zanechal. Ke dni odchodu ze Sklenářky je ukončeno členství ve Společenství i závazky a práva z něj plynoucí (netýká se závazků, které souvisejí s uzavřením pobytu na Sklenářce)

PŘÍSPĚVKY

členské příspěvky a práce pro prostor

Členové společenství mají právo obývat a využívat dohodnuté prostory za pravidelný měsíční členský příspěvek. Při převzetí prostoru k osobnímu užití se platí vratná záloha ve výši jednoho členského příspěvku. V případě odchodu bude v plné výši vrácena, pokud odcházející člen uzavře všechny hmotné i osobní závazky spojené se Sklenářkou a Společenstvím. Prostory není možné poskytnout dalším osobám vně společenství.

V roce 2022 činí výše měsíčního příspěvku 3000–8000 Kč v závislosti na délce pobytu, míry zapojení do provozu a velikosti obývaného prostoru. Základní hodinová sazba za práci činí 100–150 Kč, za odborné práce dohodou. Práce je provozována na DPP nebo formou živnosti.

Minimální hodnota odpracovaných (placených) hodin činí 6000 Kč za měsíc. V případě nižšího počtu hodin se doplácí neodpracovaný rozdíl.

Jde o předem určenou placenou práci, kterou určuje Vnitřní kruh dle potřeb provozu areálu, a zadává ji osoba odpovědná za provozní celek. Když dostane někdo úkol, je zodpovědný za jeho dokončení, nebo informuje zadavatele, pokud práci nezvládne. Akceptujeme různé úrovně zapojení do práce (méně práce je vyváženo finančním příspěvkem), ale i lidé, kteří pracují v prostoru málo, mají plnou zodpovědnost za přijaté úkoly.

Příspěvky se netýkají maminek s dětmi do 2 let. V případě nemožnosti plnění od věku dítěte 2 let může hodiny odpracovat tatínek nebo partner. V případě dlouhodobě či vážně nemocných a starších lidi hledáme oboustranně přijatelné individuální řešení.

elektřina a topení

Záloha na elektřinu činí 1000 až 2000 Kč /osoba/měsíc, vyúčtování dle spotřeby na konci roku nebo k datu odstěhování. Ceny se přizpůsobují cenám od dodavatele. Dřevo na topení si hradí každý sám dle spotřeby.

investice do pronajatých prostor

O funkčnost svěřeného prostoru pečuje každý obyvatel jako jeho správce a zajišťuje základní opravy svépomocí bez nároku na odměnu. Obyvatel se seznámí s technickým stavem a obsluhou svěřeného prostoru. Všechny investice, které zasahují do podoby nemovitostí, nebo mají návaznost na sítě v celém areálu (elektřina, voda, odpady) se navrhují předem a realizují se po schválení Vnitřním kruhem a majitelem objektu.

PRAVIDLA SOUŽITÍ, ÚDRŽBA A VYUŽITÍ PROSTORU

 • areál Sklenářky je nekuřácký a nealkoholický, nepodporujeme zneužívání návykových látek. Nepodporujeme konzumaci alkoholu a kouření obyvatel. K příležitostné konzumaci je možné použít pouze své soukromé prostory, s ohledem na prostory sdílené.
 • sdílené vybavení (dílna, nářadí, pračka..) používáme šetrně a přispíváme na provozní náklady dle dohody. V dílně je možné uskladnit vlastní nástroje a nářadí. S respektem k tomuto faktu nepouštíme externisty, brigádníky a pomocníky do dílny samostatně. Erární nářadí v dílně je k použití bezplatně v rámci běžného opotřebení. Kdo něco rozbije vlastní nepozorností či nedbalostí, zajistí náhradu.
 • soukromými vozy se parkuje na parkovišti před závorou, pro zásobování lze vjet dovnitř areálu. Jízdy soukromým autem pro pracovní účely jsou po předchozí dohodě propláceny ve výši 5–10 Kč/km.
 • za velká i malá zvířata odpovídají jejich majitelé. Přijetí nového zvířete mezi obyvatele schvaluje Kruh. Zvířata nesmějí do vnitřních prostor Centra meditace a přírodního učení. Volné pobíhání psů v areálu není dovoleno s respektem k ostatním zvířecím obyvatelům Sklenářky. Pobyt se psem je možný pouze v případě, že je pes na vodítku, majitel psa po něm uklidí výkaly a zaručí, že nebude rušit ostatní. Slona nebo opici třeba nahlásit s předstihem. Kočky je nutné pravidelně odčervovat a v rámci respektu k hygieně prostoru odblešovat. Kastrace kocourů je doporučena, v závislosti na jejich chování v prostoru.
 • děti nemají samostatně dovolen vstup do Vily, za škody vzniklé v prostoru zodpovídají rodiče. Zvýšená opatrnost a pozornost je důležitá při pohybu dětí v okolí jezírka. V čase pronájmu centra skupinám se hlučné dětské hry odehrávají v dostatečné vzdálenosti, respektujeme potřebu klidu hostů.
 • požadavky na skladovací prostory se řeší dle individuální potřeby jednotlivců a s dostatečným časovým předstihem. V případě využívání společných prostor k osobním účelům je třeba rozhodnutí Vnitřního kruhu.
 • prostory náležící k Centru meditace a přírodního učení neslouží volně obyvatelům Sklenářky. Pro své aktivity mohou členové Společenství využít prostory Centra bezplatně, pouze s úhradou reálných nákladů (topení, svícení), s uvedením prostoru do původního stavu a po předchozí konzultaci termínu a záměru s odpovědnou osobou.
 • příspěvek za pronájem prostor v případě zakázkové výroby určené k prodeji projednáváme individuálně (min. 5% z tržeb).
 • o čistotu a harmonizaci prostoru dbají svorně všichni obyvatelé a dlouhodobí hosté Sklenářky dle svých schopností a možností, případně zodpovědnosti za danou část. Hlavní zodpovědnost za celkový technický stav Sklenářky má správce

ekologická a stavební doporučení

V souladu s Vizí věnujeme pozornost hospodárnému nakládání se zdroji (voda, elektřina, minimalizace odpadů a potřeb) a snažíme se o udržitelné a přírodu a zdraví nezatěžující stavění.

dřevo

O těžbu dřeva z pozemku Sklenářky pro vlastní potřebu a nutné kácení se stará pověřená osoba v součinnosti s majitelem, šetrným a vstřícným přístupem k přírodě, bezpečnosti prostoru, a platnými vyhláškami a zákony ČR. Ideálem je samozásobení Vily i obyvatel Sklenářky místním dřevem – dřevem z lesů náležejících ke Sklenářce i odkupem z blízkého okolí od městských lesů a jeho zpracování přímo na Sklenářce. V případě samotěžby dřeva z pozemku Sklenářky se cena dřeva řídí aktuální tržní cenou za samotěžbu. V lese mimo prostor Sklenářky se nesmí nic kácet a ani sbírat ležící dřevo většího průměru než 7cm. Výsadbu stromů je možné provádět pouze po dohodě s majitelem objektu.

zahrada, sad a zvířata

Zahradničíme v souladu s přírodou, s principy permakultury, biodynamiky. Záhony jsou opečovávány ekologicky, bez použití chemie. Zahrada je společná a poskytuje zeleninu a byliny pro členy Společenství na základě bedýnkového systému. Samosběr ovoce probíhá s ohledem na rovnoměrné rozdělení úrody mezi všechny zájemce. Případný přebytek plodin zpracuje kuchyně. Kompostujeme dle dohodnutých pravidel. Chovaná zvířata (slepice, včely, ovce…) podléhají schválení v souladu s provozem celku, mají svou odpovědnou osobu.