jóga-védánta

jóga-vedanta

Jóga a Védánta jsou tradiční indická učení o poznání člověka, existence a universálního podkladu Života, čistého Vědomí. Tato učení jsou potvrzena praktickým poznáním mudrců a svatých bytostí, a také teoretickými písemnými odkazy, primárními písmy – Védami. Jóga-védánta je propojením cest Jógy a Védánty. Tímto mudrc Svámí Šivánanada z Rišikéše usnadnil přístup k jejich metodologii, zejména západně orientovaným zájemcům o poznání a jógu. Ve své obsahové podstatě vedou ke sjednocení od mnohosti k jednoduchosti a Jednotě. Pojednávají o lidských, i člověka přesahujících, metafyzických tématech. Jsou to návody, jak žít v rámci neměnnosti univerzálního zákona vesmíru v rovnováze s přírodními principy a v klidu a míru sám se sebou i ostatními bytostmi.

Jóga-Védánta umožňuje:

  • ovládnutí a kontrolu těla a mysli
  • sebepoznání a přímé poznání světa
  • udržení Pozornosti v přítomném okamžiku
  • překonat omezení individuality a rozpoznat skutečnou povahu Čistého Vědomí
  • najít důvěru, rozvíjet intuici a Božskou, Životní sílu tvoření, Lásku
  • zbavit se napětí, nerovnováhy a pochybností
  • umět správně rozlišovat to, co je prospěšné Životu
  • poznání základních potřeb a cílů i s prostředky k jejich dosažení

Jóga

V obecném významu se jedná o transformaci mysli. Jde o změnu nastavení pozornosti a používání mysli, aby mohlo dojít k vytvoření podmínek procesu jejího úplného zklidnění, překonání a konečného rozpuštění. Jóga nabízí člověku znovunastavení rovnováhy, jasnosti, klidu a zdraví, pomáhá pochopit podstatu své vlastní existence.

Zahrnuje a nabízí člověku různé mentální a tělesné cvičení, návody ke správnému (dharmickému) chování a konání i způsoby obrácení pozornosti ke Stvořiteli. Tyto metody usnadnují základní volbu priorit v životě, plné využití osobního potenciálu a vedou přes uvědomění vlastní přirozenosti k rozpoznání pravé podstaty Skutečnosti, čistého Vědomí.

K dosažení Nejvyššího poznání slouží různé Cesty jógy a jejich prostředky, které ve své podstatě není možné v praxi oddělit, neboť se navzájem prolínají a doplňují.

Pravidelná jógová cvičení a védántická praxe uvolňují tělesné napětí, zlepšují soustředění mysli “dovnitř”, a učí nás bdělé pozornosti a uvědomování (praxe nididhjásana, meditace, pránájáma, ásany).

Védánta

Zprostředkovaný výklad nejstarších známých písem na Zemi – učení posvátných Véd. Směřuje od poznání světa mnohosti k jednoduchosti a konečnému rozpoznání Jednoty – Vědomí. Védánta zahrnuje duální i non-duální koncepty. Za nejvýznamnější a univerzálně použitelné je považováno její učení o nedvojném principu vědomí – Advaita-védánta.

Pojednává o přirozenosti člověka a pravé podstaty jeho existence a o funkcích všech složek lidské (individuální) bytosti, světa a vesmíru. Je jedním z nejvyšších konceptů filozofie náboženství, která využívá nedogmatickou formu zkoumání, porovnávání zkušeností a opakování.

Učí, jak rozlišováním věcí prospěšných a neprospěšných, neulpíváním a správným směřováním pozornosti, postupně dosáhnout osobních cílů i Nejvyššího Poznání. Učí, jak úplně ztišit a překonat mysl a odpoutat se od Já-pocitu. Nabízí pohledy na poznání Božství a postupně odkrývá podstatu Čistého Vědomí, svrchované Skutečnosti, a jak toto poznání prakticky začlenit do běžného života.

praxe jógy

praxe jogy

praxe jógy

Nabízíme pravidelnou denní praxi jógy a meditace a několikrát do roka intenzívní týdenní soustředění.

navaratri

navaratri

aneb Devět nocí Bohyně: dle jogínské tradice je Navaratri svátek, který se slaví dvakrát do roka a oslavuje tvořivou sílu Shakti ve všech podobách, nejvíce však ve spojení s archetypem Durgy.

navaratri